Souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE K SOUHLASNÉMU PROHLÁŠENÍ

ke zpracování osobních údajů

Obsah

 1. Všeobecně, dobrovolnost, odvolatelnost
 2. Rozsah údajů, které jsou předmětem tohoto pořízení 
 3. Využívání vašich údajů (zpracování účelu údajů),hlavní a vedlejší účely, ostatní účely
 4. Zpracování údajů pro účely související se souhlasem; cookies
 5. Zpracování údajů bez vašeho souhlasu; účely, pro které není potřeba souhlas
 6. Druhy zpracování
 7. Speciálně k druhu zpracování: úschova (jako trvalé uložení)
 8. Odvolatelnost souhlasu a ostatní práva, která vám přísluší ve vztahu k vašim údajům
 9. Odpovědná osoba, osoba pověřená ochranou údajů
 10. Právní podklady


 1. Všeobecně, dobrovolnost, odvolatelnost

  Účel těchto „informací k souhlasnému prohlášení“ je umožnit vám informované souhlasné rozhodnutí. Myšleno je tím následující: pokud nám udělíte souhlas k tomu, že smíme zpracovávat vaše osobní údaje, pak byste měli vědět, co to pro vás konkrétně znamená. Patří sem nejen povědomí o údajích, které v této souvislosti požadujeme, ale také o účelech, za kterými to děláme, a jaké příslušné úkony k podpoře těchto účelů provádíme.  Dále chceme krátce poukázat minimálně na to, že údaje mohou být za určitých okolností zpracovávány také k jiným účelům, než které byly základem původní souhlasné situace, a to ve zvláštní situaci (například pokud je to ve veřejném zájmu) musí být např. zveřejněny údaje, ať už je či není souhlas k dispozici. Dále byste měli vědět, jak speciálně zacházíme s tématem lhůt pro úschovu, a dále se seznámit s právy o odvolatelnosti vašeho souhlasu, které vám dodatečně přísluší a mohou mít rovněž vliv na (další) zpracovávání údajů, i když jste je „tehdy“ souhlasným způsobem dali k dispozici.

  Pokud je dále řeč o „údajích“, jsou tím myšleny osobní údaje ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) – Nařízení (EU) 2016/679 s platností od 25.05.2018.

  My, firma Ticketbande B. V., můžeme plnění, především smluvního druhu, a sice ať už v online-obchodě nebo na místě, provádět pouze tehdy, když příjemce plnění poskytne minimální množství požadovaných údajů.  Nicméně pořízení údajů, popř. vaše spolupůsobení na nich, hlavně poskytnutí údajů o vás, je vždy dobrovolný proces.  Pokud nebudou určité údaje dány k dispozici, může to ovšem vést k omezení našich výkonů, služeb atd. Není tak možná například dodávka zboží, pokud není udána žádná (dodací) adresa. Jednou udělený souhlas se zpracováním údajů může být v jakémkoli okamžiku odvolán (podrobné informace k tomu jsou uvedeny v odstavci VIII níže).

 2. Rozsah údajů, které jsou předmětem tohoto pořízení

  V rámci aktuální situace kontaktu mezi vámi a námi a pro splnění z tohoto vyplývajících požadavků / povinností získáváme o vás následující údaje / dáváte nám k dispozici následující údaje:

  Příjmení, jméno

  Firma

  Datum narození

  Poštovní adresa

  Emailová adresa

  (popř.) bankovní spojení (v případě, že je nabízena bezhotovostní platba pro poplatné plnění a že jste si tuto možnost vybrali)

  opčně: telefonní číslo a / nebo číslo faxu (pro obzvláště rychlou dosažitelnost)

  opčně: […]

 3. Využívání vašich údajů (zpracování účelu údajů),hlavní a vedlejší účely, ostatní účely

  Údaje využíváme pro hlavní účely zaměřené na praxi, pokud jsou potřebné pro splnění vašich žádostí (nebo našich na vás),jakož i pro vedlejší účely.

  1. Hlavní účely

   Obchodní hlavní účely jsou jmenovitě zajištění:

   - řádného přijetí jako zadání zakázek (jakéhokoli právního druhu),včetně jejich realizace, přičemž jde v oblasti našeho vlastního poskytování služeb centrálně o vyhledávání lístků / vstupenek (a ostatních oprávnění ke vstupu) na události / akce pro zainteresované strany, jakož i poskytnutí reklamní plochy nakupujícím zájemcům a prodávajícím vlastníkům výše jmenovaných oprávnění přístupu, a právě takové aktivity doprovázející smluvní formy / konstelace (pronájem online reklamní plochy, smlouvy pro vyhledávání lístků atd.);

   - možnosti vystavovat cenové návrhy, nabídky apod., a na takové moci reagovat;

   - vytváření a proveditelnosti smluv spolu s realizací jejich platby a zaslání, ať už jsme poskytující strana nebo ta strana, které má být plnění poskytnuto;

   - plnění (schopnost plnění) ve vztahu k zákonným povinnostem (popř. také povinnosti ze záruky) a eventuálně existující smluvní záruky nebo také jejich uplatnění vůči třetí osobě (např. dodavateli);

   - (eventuálně také soudní) sledovatelnosti a prosazení / prosaditelnosti nároků vůči zákazníkovi, jakož i obhajoby vůči nárokům, které vůči nám budou uplatňovány;

   - zajištění zákaznického servisu na vysoké úrovni, který v případě potřeby zákazníky různými způsoby kontaktuje a podporuje a přitom vyhoví jejich vysokým očekáváním.

   Pro takové hlavní účely může být v omezeném rozsahu potřebné také předání vašich údajů třetím osobám, jmenovitě:

   - plnění obchodních povinností, přičemž se takové předání omezuje na podniky, které jsou s námi spojeny (mateřská společnost, dceřiné a sesterské společnosti, takže společnosti, které kontrolujeme buď my, nebo které kontrolují nás nebo jsou s námi pod kontrolou třetí osoby) nebo ostatní podniky, pokud jsme s nimi smluvně spojeni, abychom mohli plnit operativní účely vůči vám (např. zasilatel) nebo strany, se kterými jste smluvně spojeni v kontextu našeho poskytování služeb (např. druhá strana vašeho vyhledávání lístků, takže majitel karty);

   - odsouhlasení s našimi (externími) poradci v ohledu daňovém, provozně-hospodářském a právním, přičemž se zde zpravidla jedná o osoby, které v rámci svého profesního postavení podléhají ze zákona povinnosti zachování mlčenlivosti;

   - realizace platebního styku, ať už jsme přitom platící strana nebo strana, které se má platit;

   - umožnění posouzení (především) finančního rizika zamýšleného nebo právě uzavřeného, ale ještě ne zcela zrealizovaného právního úkonu ve vztahu k různým vlastnostem (budoucího) smluvního partnera, např. jeho bonity, likvidity, platební historie apod.

  2. Vedlejší účely

   V případě, že jste souhlasili také se zpracováním vašich údajů pro účely optimalizace naší nabídky služeb („vedlejší účely“),použijeme tyto dodatečně a jmenovitě pro:

   - zjišťování spokojenosti našich zákazníků s našimi produkty / službami (včetně webových stránek);

   - zlepšování našich produktů a služeb (včetně webových stránek);

   - umožnění rozvoje nabídek pro zákazníka na míru;

   - poskytnutí podpory / (popř.) mimořádného jednání našeho servisu nad rámec zákonných povinností.

   Také pro takové vedlejší účely může být v omezeném rozsahu nutné předání vašich údajů třetí osobě, jmenovitě tehdy, když zadáváme zakázky týkající se analýz spokojenosti nebo inovací produktů externím poskytovatelům služeb nebo od nich využíváme služby podpory nebo mimořádné služby. 4. Zpracování údajů pro účely související se souhlasem; cookies

  Chceme-li vaše údaje zpracovávat za jiným účelem, než na kterém se zakládalo jejich pořízení, a nemáme-li k tomu z vaší strany (separátní) souhlas, děláme to pouze tehdy, když je aktuální účel slučitelný s původním účelem. Pro zjišťování kritéria slučitelnosti provádíme rozsáhlé uvážení zájmů, které mimo jiné zohledňuje následující: kontext tehdejšího pořízení, míru souvislosti mezi tehdejším účelem pořízení a aktuálním účelem zpracování, druh (citlivost) údajů a následky dalšího zpracování pro vás, jakož i existenci záruk doprovázejících zpracování (např. zakódování).

  Při každém přístupu k obsahu našich webových stránek jsou údaje průběžně ukládány, které možná připouští identifikaci. Následující údaje jsou ukládány při každém vyvolání stránky www.ticketbande.de: datum a čas vyvolání, jméno vyvolávající internetové služby, vyvolávající zdroj a použité akce/dotazy, které klient učinil, přenášené množství dat, hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné, IP-adresa vyvolávajícího počítače, poslední pouze tehdy, když se jedná o smlouvu uskutečněnou prostřednictvím sítě. Uložené údaje jsou pořizovány vedle dokumentace smluvních kódů za účelem statistického vyhodnocování využívání webové stránky a jsou anonymně shrnovány. Dále se používají k odvrácení, popř. analýze zásahů do nabídky na webu. Popř. dojde-li v souvislosti s vaším využíváním naší webové stránky také k použití cookies, přičemž jsme pro vás přímo na webové stránce připravili příslušný odkaz a vyžadujeme váš souhlas, jehož udělení (samozřejmě) záleží pouze na vás. Naše webová stránka používá především cookies pro preferovaný jazyk, preferovanou měnu, jakož i preferovanou zemi. Můžete si váš prohlížeč nastavit také tak (bližší informace k tomu naleznete v menu „nápověda“),že všechny cookies (a tím automaticky také jakákoliv naše webová stránka) budou blokovány nebo alternativně vždy proběhne odkaz, než se cookies nastaví. V takovém případě se ovšem může stát, že již nebudete moci využívat naši webovou stránku v plném rozsahu a/nebo pouze se značným zpožděním a nebudou již k dispozici uživatelsky specifická přednastavení pro pohodlnější využívání (např. správné nastavení jazyka). Jednou nastavené cookies můžete ostatně za pomocí vašeho prohlížeče sami opět vymazat. Také nástroje přenosu a analýz používají cookies. Také my takové cookies používáme. Především používáme následující nástroje přenosu a analýz:

  Google Analytics

  Služba webové analýzy společnosti Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jako „Google“). V této souvislosti jsou vytvářeny pseudo-uživatelské profily a jsou používány cookies (viz níže pod číslem 4). Pomocí cookie vytvořené informace o vašem používání této webové stránky, jako typ/verze prohlížeče, použitý provozní systém, adresa URL-odkazovače (předchozí navštívená stránka),hostitelské jméno přístupového počítače (IP-adresa),čas serverového požadavku, jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Tyto údaje jsou vyhodnocovány za účelem zjištění, jak jsou stránky využívány. Vyhodnocení je vydáváno v podobě zpráv o aktivitách, které jsou pak opět základem pro výzkum trhu. Tyto údaje jsou pak předávány třetím osobám, pokud je to přípustné nebo nutné. Vaše IP-adresa zůstává ovšem anonymní a nebude spojována s dalšími údaji společnosti Google. Dále můžete instalaci cookies zabránit příslušným nastavením prohlížečového software; ovšem poukazujeme na to, že v takovémto případě nebudou moci být v plném rozsahu využívány veškeré funkce této webové stránky. Dále můžete sběru údajů vytvořených soubory cookies a vztahujících se k vašemu využívání webové stránky (včetně vaší IP-adresy),jakož i zpracování těchto údajů společností Google, tak, že si stáhnete a nainstalujete „browser-add-on“ (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz). Alternativně k „browser-add-on“, především u prohlížečů na mobilních koncových přístrojích, můžete také zabránit sběru pomocí Google Analytics, přičemž kliknete na tento odkaz. Nastaví se soubor „opt-out-cookie“, který zabrání budoucímu sběru údajů při návštěvě této webové stránky. „Opt-out-cookie“ platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a bude uložen ve vašem přístroji. Smažete-li cookies ve vašem prohlížeči, musíte „opt-out-cookie“ nastavit znovu. Další informace k ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete například v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz).

  Google Adwords Conversion Tracking

  Abychom mohli využívání našich webových stránek statisticky zachytit a vyhodnotit za účelem optimalizace našich webových stránek, používáme také Google Conversion Tracking. Přitom bude na vašem počítači nastaven soubor cookie od Google Adwords, pokud jste se na naši webovou stránku dostali přes reklamu na Google. Po 30 dnech ztrácí tento soubor cookies svou platnost a neslouží k osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité stránky webové stránky zákazníka Adwords a soubor cookie ještě nevypršel, může společnost Google i zákazník rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a že byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník Adwords obdrží jiný soubor cookie. Cookies tak nemohou být vysledovány přes webové stránky zákazníků Adwords. Pomocí Conversion-Cookies získané informace slouží k vystavení Conversion-statistik pro zákazníky Adwords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci Adwords se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrovány na stránku s tagem „Conversion-Tracking“. Nedostanou ovšem žádné informace, podle kterých by se dal uživatel osobně identifikovat. Pokud se nechcete účastnit Tracking postupu, můžete také odmítnout potřebné nastavení cookies – například pomocí nastavení prohlížeče, který automatické nastavení cookies všeobecně deaktivuje. Můžete také deaktivovat cookies pro Conversion-Tracking, přičemž váš prohlížeč nastavíte tak, že cookies domény „www.googleadservices.com“ budou blokovány. Poučení o ochraně dat společnosti Google k Conversion-Tracking naleznete zde  (https://services.google.com/sitestats/de.html).

  Sociální média

  Také my používáme sociální sítě, abychom naši kancelář učinili známější. Je za tím reklamní účel, který následujeme. Zodpovědnost za provoz ve shodě s ochranou osobních údajů má vždy nabízející příslušné služby. Tyto služby jsme na naší webové stránce zahrnuli do tzv. „dvojkliku“, abychom chránili vaše údaje.

  Facebook

  Na naší webové stránce používáme plugin Facebooku, abychom jeho využívání učinili osobnější. Používáme příslušné tlačítko jako nabídku Facebooku. Pokud vyvoláte stránku, na které se vyskytuje naše reklama, která je takovým pluginem vybavená, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah tohoto pluginu bude zprostředkován přímo Facebookem na vámi používaný prohlížeč a tímto bude navázaný na webovou stránku. Facebook obdrží informaci, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku s naší reklamou. Tento proces proběhne tehdy, když nemáte žádný účet na Facebooku nebo ho máte a nejste přihlášeni. Tato informace včetně vaší IP-adresy z vašeho prohlížeče bude zprostředkována přímo na server Facebooku v USA a tam bude uložena. Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook návštěvu našich stránek přiřadit přímo k vašemu účtu. Pokud jste v interakci s pluginem, přičemž například zmáčknete tlačítko „like“ nebo „sdílet“, bude tato informace rovněž předána na server Facebooku. Tam proběhne uložení. Facebook zveřejní tuto informaci a vašim přátelům na Facebooku se tento proces ukáže. Facebook používá tyto informace za účelem reklamy, výzkumu trhu a kvůli požadovanému uspořádání stránek Facebooku. Za tímto účelem vytváří Facebook zájmové a vztažené profily, aby vyhodnotili například vaše využívání webové stránky s ohledem na reklamy, na které jste klikli a tyto informace jako reklamu navrhnou ostatním uživatelům, jejichž profily jsou podobné. Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval údaje nasbírané pomocí naší reklamy k vašemu účtu na Facebooku, máte možnost se před návštěvou našich stránek z Facebooku odhlásit. Účel a rozsah pořízení údajů a další zpracování a využívání údajů Facebookem, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vaší privátní sféry jsou uvedeny v pokynech pro ochranu osobních údajů Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/)

 5. Zpracování údajů bez vašeho souhlasu; účely, pro které není potřeba souhlas

  Existují také účely zpracování údajů, které v případě existence souhlasného prohlášení z vaší strany mohou nebo dokonce musí být sledovány. Může to být naší právní povinností, přičemž můžeme být výjimečně nuceni k tomu, abychom vaše údaje použili pro účely, které jsou nám uloženy třetími osobami, jmenovitě svrchovanou stranou, v konkretizaci veřejně-právních (zákonných) povinností. V případě veřejného zájmu to může být například předání vašich údajů úřadům na jejich vyžádání.

 6. Druhy zpracování

  Vedle výše uvedených druhů zpracování (pořízení, využití, zveřejnění zprostředkováním třetí osobě) budeme v souvislosti se získáním údajů, tímto způsobem pořízené údaje ukládat, tzn. zachycovat je organizovaným, řízeným způsobem v naší databance a tam je uschovávat tak, aby byly opětovně vyhledatelné. Z (digitálního) místa úschovy mohou být pak vyhledány a indikovány, například pro uskutečnění obchodního procesu, v jehož souvislosti jsme údaje získali. Údaje mohou být vedle toho upraveny / změněny, například jako reakce na vaši žádost o nápravu. Také vaše příslušná iniciativa může vést k omezení nebo vymazání vašich údajů, přičemž to může být provedeno jako reakce na uplynutí aplikované lhůty pro úschovu, k níž není potřeba žádost. Pokud je automatické zpracování údajů pravidlem, může kromě toho dojít ještě k manuálnímu zpracování údajů, přičemž vám pak musíme zajistit stejný rozsah ochrany. Poslední jmenovaný druh zpracování se nachází ve fázi plánování.

  Zpracovatel zakázky

  Spolupracujeme se zpracovateli zakázky. Příslušné garanční smlouvy ukládají zpracovateli zakázky povinnost dodržovat naši směrnici o ochraně údajů, jakož i příslušná ustanovení GDPR.

 7. Speciálně k druhu zpracování: úschova (jako trvalé uložení)

  GDPR neuvádí žádné konkrétní lhůty pro úschovu / termíny pro vymazání, nýbrž ve všeobecnosti naznačuje, že údaje musí být vymazány, pokud účel jejich pořízení zanikl, pouze pokud by – zjednodušeně – existovala trvalá povinnost k úschově nebo by taková byla nutná pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Aby to pro vás bylo transparentnější, rozhodli jsme se (nehledě na speciální případy, ve kterých máme např. již dříve uloženou povinnost výmazu),pracovat s konkrétními lhůtami, které stanovujeme v závislosti na okamžiku posledního kontaktu s vámi. Posledním kontaktem rozumíme kontakt s vámi, po kterém už jsme o vás „neslyšeli“, přičemž se nejedná o akustický druh kontaktu, nýbrž je dostatečný jakýkoliv druh pro nás vnímatelného kontaktu mezi vámi a námi (například také pomocí emailu, dopisu nebo sms),abychom zjistili nový poslední kontakt oproti předešlému poslednímu kontaktu. Naše lhůty pro úschovu jsou následující:

  (1) mezi vámi a námi nedošlo se smluvnímu poměru a jako takový se už se neočekává, rovněž nevznikla žádná situace, ze které by vyplývaly závazky (i pokud by byly pouze předsmluvního druhu),nebyla vyměněna obchodní korespondence apod.: 2 roky od posledního kontaktu, začátek lhůty s uplynutím roku posledního kontaktu;

  (2) mezi vámi a námi nedošlo ke smluvnímu poměru a jako takový se už neočekává, nebyla vyměněna obchodní korespondence apod., není zcela vyloučena situace, ze které by vznikly závazky (i pokud by byly předsmluvního druhu): 3 roky od posledního kontaktu, začátek lhůty s uplynutím roku posledního kontaktu;

  (3) mezi vámi a námi došlo nebo nedošlo ke smluvnímu poměru, byla s vámi vyměněna obchodní korespondence apod.: 6 let od obdržení nebo odeslání obchodní korespondence apod. Leží-li poslední kontakt v 6roční lhůtě a končila by, počítáno od této události, lhůta (1) nebo (2) později než ta 6roční, tak je pro konec lhůty směrodatný pozdější časový okamžik. Jiné údaje než obchodní korespondence, v případě že s touto nesouvisí, se uschovávají od data posledního kontaktu pouze během lhůty (1) nebo (2);

  (4) mezi vámi a námi došlo nebo nedošlo ke smluvnímu poměru, existují ovšem k tomu v každém případě účetní doklady nebo vaše údaje tvoří část celkové obchodní dokumentace (např. zpráva o hospodářské činnosti podniku) nebo jsou obsaženy v celních  podkladech podle čl. 15 I a / nebo čl. 163 celního kodexu EU: 10 let od data účtování, data výše jmenované dokumentace, popř. data zprostředkování celním úřadům. Je-li poslední kontakt v 10leté lhůtě a končila by, počítáno od této události, lhůta (1) nebo (2) později než ta 10ročí, tak je pro konec lhůty směrodatný pozdější okamžik. Jiné údaje než z účetních dokladů/ zpráv o hospodářské činnosti podniku atd., popř. celních podkladů, v případě, že s těmito nesouvisí, se uschovávají od data posledního kontaktu pouze během lhůty (1) nebo (2).

 8. Odvolatelnost souhlasu a ostatní práva, která vám přísluší ve vztahu k vašim údajům

  1. Právo na odvolání týkající se Vašeho souhlasu

   Máte právo v jakémkoli okamžiku/kdykoliv odvolat již jednou udělený souhlas. Takovéto odvolání ponechává nedotčenou zákonnost zpracování údajů založených na souhlasu před okamžikem odvolání, zapříčiňuje ale, že v budoucnosti již nesmíme provádět žádné aktivity týkající se vašich údajů, v případě, že mezitím odvolaný souhlas představoval jediný právní podklad. To ale není případ, pokud máme, co se týče údajů ještě povinnost úschovy. Odvolání nemá předepsanou formu a je možné v jakékoliv formě, i v takové, ve které jste předtím udělili svůj souhlas. Odvolání je třeba podat vůči:

   Ticketbande B.V.
   Heerlenseweg 21
   Nizozemí
   6371 HP Landgraaf

   ředitel: pan Frank Laurini

   Email: contact@ticketbande.nl

   Webová stránka: www.ticketbande.de

   Tel: 0031 455 432 127

  2. Právo na informace

   Máte právo od nás obdržet informaci, zda zpracováváme osobní údaje vztahující se k vaší osobě. Je-li to ten případ, vztahuje se informace mj. také na:

   (a) jaký druh údajů se zpracovává a za jakým účelem se to děje;

   (b) komu jsou údaje popř. předávány (a jaké popř. potřebné záruky byly odevzdány například při zainteresování třetí země pro zacházení s vašimi údaji ve shodě s právem na ochranu osobních údajů ze strany příjemce);

   (c) trvání – nebo kritéria pro trvání - (plánovaného) ukládání těchto údajů;

   (d) popř. původ údajů (v případě pořízení údajů od třetích osob);

   (e) popř. věrohodné informace o použité (systémové) logice, jakož i dosah a plánované důsledky zpracování údajů pro vás, v případě, že byly předmětem automatického rozhodovacího procesu (poznámka: sami to v našem podniku neprovádíme).

   O těchto informacích od nás dostanete kopii, u elektronické žádosti z vaší strany v elektronické formě (tzn. v běžném elektronickém formátu). Za další kopie můžeme požadovat přiměřený poplatek spojený s našimi správními náklady.

  3. Právo na nápravu

   Máte právo po nás požadovat neprodleně nápravu nesprávných osobních údajů. Se zohledněním účelů zpracování máte dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – také prostřednictvím doplňujícího prohlášení. Byly-li vaše údaje zveřejněny třetí osobě, sdělíme jim nápravu údajů, v případě, že to není nemožné nebo nebude-li to spojeno s nepřiměřenými náklady. Na vaše požádání vám sdělíme výše uvedené třetí osoby.

  4. Právo na výmaz (také tzv. „právo na zapomenutí“)

   (a) Nárok na výmaz

   Můžete – přednostně před výjimkami uvedenými v pododstavci (c) - na nás požadovat, abychom vaše osobní údaje neprodleně vymazali, pokud:

   (aa) tyto (především jejich další úschovu) ve vztahu k účelu pořízení už nejsou nadále potřeba;

   (bb) jste odvolali váš souhlas se zpracováním údajů;

   (cc) odporují dalšímu zpracování;

   (dd) zpracování údajů bylo protiprávní;

   (ee) vymazání je nutné, aby byla splněna právní povinnost podle unijního práva nebo národního práva;

   (ff) údaje byly získány od dítěte (věk méně než 16 let) ve vztahu k službám informační společnosti, přitom se tím v této souvislosti rozumí zpravidla služba provedená za úplatu, která probíhá způsobem prodeje na dálku (tzn. bez přímého – fyzického kontaktu zúčastněných stran) a na individuální odvolání.

   V případě výmazu vašich údajů zpravidla vycházíme z toho, že jste srozuměni s tím, že vaše jméno uvedeme do našeho seznamu osob, které už nechtějí být námi (nadále) kontaktováni. Tím minimalizujeme šanci, že budete v budoucnosti ještě kontaktováni, například pokud vaše údaje v jiné souvislosti by měly být opětovně zachyceny. Pokud si to nepřejete, prosíme vás o příslušné sdělení.

   (b) Další práva při zveřejnění vašich údajů, zúčastnění třetích osob

   Pokud bychom měli zveřejnit údaje, na které se vztahuje vaše žádost o výmaz, přijmeme (se zohledněním dostupných technologií a implementačních nákladů) přiměřená opatření, abychom se postarali o to, aby byly zodpovědné osoby ve vztahu k těmto údajům informovány o tom, že požadujeme výmaz údajů (včetně odkazů a jejich kopií). Byly-li vaše údaje zveřejněny třetím osobám (jiným způsobem),sdělíme jim výmaz dat, v případě, že to není nemožné nebo nebude-li to spojeno s nepřiměřenými náklady. Na vaši žádost vám sdělíme výše jmenované třetí osoby.

   (c) Výjimky z nároku na výmaz

   Nárok na výmaz vám nepřísluší, popř. také pouze přechodně – především pokud je zpracování údajů nutné:

   (aa) k výkonu práva na vyjádření názoru a informace;

   (bb) ke splnění právních závazků podle unijního práva (to může být například zákonná lhůta pro úschovu [před jejím uplynutím]);

   (cc) k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků,

   nebo když

   (dd) v případě vašeho odvolání ve smyslu výše (odstavec VIII 1) neexistuje žádný jiný právní podklad pro zpracování údajů;

   (ee) v případě vaší námitky ve smyslu výše (odstavec VIII 10) existují za prvé přednostní oprávněné důvody pro zpracování údajů a za druhé se vaše námitka neřídí proti přímé reklamě, a tím popř. s ní souvisejícímu profilování (poslední jmenované – přímá reklama, k ní vztažené profilování - vždy máte nárok na výmaz).

   (d) Práva analogická s právem na výmaz 

   Pokud vám nepřísluší žádný nárok na výmaz (v každém případě přechodně),můžete nicméně mít nárok na omezení (dalšího) zpracování údajů námi. Blíže k tomu v následujícím odstavci 5. 

  5. Právo na omezení zpracování

   Pokud jsme údaje získali protiprávně a vám proto přísluší (vlastně) nárok na výmaz, můžete po nás namísto takového výmazu požadovat, abychom zpracování údajů omezili. To samé platí pro právoplatně pořízené údaje v případě mezitímního vyřízení účelu na naší straně, potřebujete ovšem údaje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Vznesli-li jste námitku proti příslušnému zpracování údajů (a tuto již nemusíme vyřizovat z toho důvodu, protože se vztahuje přímo proti přímé reklamě / k tomu vztaženému profilování) nebo popíráte-li správnost údajů, můžete po nás během příslušné fáze prověřování (zvážení zájmů v případě námitky, zkoumání údajů, zda jsou skutečně nesprávné) požadovat omezení využívání vašich údajů. To znamená, že takto omezené údaje (nehledě na jejich uložení ve speciálních případech veřejného zájmu) smíme zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob.

   Také bez vaší iniciativy omezujeme využívání vašich údajů ve výše jmenovaném rozsahu, pokud poslední kontakt s vámi (viz odstavec VII) byl delší než časový úsek, který odpovídá 3 (třem) rokům plus zbytku daného roku, ve kterém k poslednímu kontaktu došlo. Popř. již existující stávající práva na omezení nebo výmaz k dřívějšímu okamžiku zůstávají tímto nedotčena.

   Proběhlo-li omezení údajů ve výše uvedeném smyslu a jejich odstranění je zatím nevyřízené (protože se např. mohlo zjistit, že údaje nejsou nesprávné),budeme vás o tomto kroku informovat. Byly-li údaje zveřejněny třetím osobám, sdělíme jim toho omezení údajů, v případě, že to není nemožné nebo nebude-li to spojeno s nepřiměřenými náklady. Na vaši žádost vám sdělíme výše jmenované třetí osoby.

  6. Právo na přenos dat

   V případě, že vaše údaje na bázi vámi uděleného souhlasu nebo v rámci smluvního poměru zpracováváme automaticky, můžete na nás požadovat, abychom příslušný soubor dat uschovávali ve strukturované formě v běžném, strojově čitelném formátu, například abychom ho samotný mohli (a bez jakéhokoli našeho ovlivnění) předat dále na jinou osobu zodpovědnou za údaje. Pokud je to technicky proveditelné a neomezuje to práva dalších osob, můžete rovněž požadovat, abychom takový datový soubor předali dále na vámi vybranou osobu zodpovědnou za údaje (např. podnik, se kterým chcete uzavřít smlouvu). Nárok na výmaz nebude požadavkem na přenos dat dotčen.

  7. Právo na informování v případě porušení údajů

   Vznikne-li situace, ve které vám kvůli porušení ochrany údajů (např. tzv. havárie dat) podle povahy věcí vznikne vysoké riziko pro vaše osobní práva a svobody, tak nás o tom neprodleně informujte. Takováto informace obsahuje mj. údaje vaší kontaktní osoby v této záležitosti, jakož i pokyny k hrozícím následkům porušení, jakož i právě učiněná nebo zamýšlená opatření k omezení tohoto porušení. Takovéto informování neproběhne v případě, že jsme již dodatečně podnikli účinná opatření pro zamezení, že už nemůžeme ve výše uvedeném smyslu vycházet z vysokého rizika, v případě, že údaje – především pomocí technických opatření (např. zakódováním) – už byly předtím dostatečným způsobem zajištěny proti nepovolenému přístupu nebo by byly s informací spojeny nepřiměřené náklady (v takovém případě bychom nařídili veřejné oznámení nebo opatření s podobným účinkem).

  8. Vaše právo, v souvislosti se zpracováním údajů nebýt podroben výhradně automatickému vyhledávacímu procesu

   V zásadě (tzn. nehledě na výjimečné případy) máte právo, nebýt podrobeni rozhodování spočívajícím výhradně na automatickém zpracování – včetně profilování, pokud by to způsobovalo vyvíjení právních účinků vůči vám nebo by vás to podobným způsobem omezovalo. Náš podnik prozatím nepracuje s takovýmito rozhodovacími strukturami a separátně bychom vás informovali o tom, pokud by se toto mělo změnit a vaše údaje by tím měly být dotčeny.

  9. Právo podat stížnost

   Kdykoliv si můžete na naše chování ve vztahu k zpracování údajů stěžovat u příslušného dozorčího úřadu. Samozřejmě si můžete stěžovat také nám a můžeme se pokusit společně vyřešit případně vzniklý problém.

   Příslušný dozorčí úřad je:

   Pověřený zemský úřad pro ochranu údajů a svobodu informací Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, email: poststelle@ldi.nrw.de">poststelle@ldi.nrw.de

  10. Právo na podání námitky

   Pokud jsme vaše údaje zpracovali za účelem zachování našich oprávněných zájmů (nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu),můžete proti tomu kdykoliv podat námitku. Další zpracování námi je pak přípustné pouze (ještě),pokud prokážeme důvody pro zpracování, které jsou tak závažné, že převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud se vaše námitka vztahuje na využívání vašich údajů pro účely přímé reklamy / k tomu vztaženému profilování, nebudeme již (dále) používat / zpracovávat vaše údaje. Vaši námitku můžete nám nebo osobě, kterou jsme pověřili ochranou údajů, zaslat v libovolné formě.

  11. Lhůty pro naši reakci na hájení práv

   V případě, že uplatňujete práva uvedená v tomto odstavci VIII;, budeme vás neprodleně, nejpozději ovšem – s výhradou následující věty – během jednoho měsíce od příchodu vaší žádosti informovat o tom, jaké to bude mít ve vašem konkrétním případě následky (především jaké právní následky se tím popř. způsobí). Zakládá-li se vaše žádost na komplexní skutkové podstatě a jsme-li zároveň konfrontováni množstvím žádostí, jsme oprávněni obsahově reagovat ve lhůtě 3 měsíců, přičemž vám takovéto zpoždění oznámíme a zdůvodníme ještě během výše jmenované měsíční lhůty. Během jednoho měsíce musíme také reagovat s odůvodněním, pokud ve vaší žádosti nebudeme podnikat žádné kroky.

  12. Ostatní

   Veškerá práva tohoto odstavce VIII – s výjimkou práv z VIII 9 – se musí uplatňovat u:

   Ticketbande B.V.
   Heerlenseweg 21
   Niederlande
   6371 HP Landgraaf

   ředitel: pan Frank Laurini

   Email: contact@ticketbande.nl

   Webová stránka: www.ticketbande.de

   Tel: 0031 455 432 127

   Tento odstavec VIII neobsahuje žádný konečný výčet vašich práv v rámci těchto „Informací k souhlasnému prohlášení“. Z důvodů lepší čitelnosti jsme dále neuváděli všechna možná nebo skutečně příslušející práva až do posledního detailu, navíc se také až pak ukáže, jaké případy mohou prakticky vzniknout pro náš podnik, popř. pro vás jako dotčenou stranu námi prováděným zpracováním údajů. Toto znázornění nemá proto žádný konečný charakter s ohledem na vám příslušející práva, nýbrž bude doplněno (jmenovitě v okrajových oblastech) zákonem GDPR a dalšími popř. příslušnými zákony. Pro uplatnění vašich práv není nutná žádná zvláštní forma, může proběhnout např. také telefonicky nebo emailem.  Informace k vašim právům, hájení dalších informačních povinností, jakož k provedeným opatřením k prosazení vašich práv jsou pro vás zdarma – s výhradou ustanovení v odstavci VIII 2. věta 3. V případě evidentně neodůvodněných nebo (především četných) excesívních žádostí jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek za správní náklady s tím spojené nebo zpracování žádosti odmítnout.

 9. Odpovědná osoba, osoba pověřená ochranou údajů

  Za zpracování vašich údajů v souvislosti se souhlasným prohlášením je:

  Ředitel pan Frank Laurini

  Osoba pověřená ochranou údajů je:

  pan Frank Laurini
  c/o ePassage24 GmbH
  Andreasstraße 21
  40213 Düsseldorf

  Osoba pověřená ochranou údajů je vám v případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s touto „Informací k souhlasnému prohlášení“, souhlasnému prohlášení jako takovému, ostatním otázkám ke zpracování vašich údajů, jakož i samozřejmě k vašim právům z odstavce VIII a jejich uplatňováním, k dispozici.


 10. Právní podklady

  Pro námi (nebo popř. naším zpracovatelem zakázky pro nás) prováděné zpracování údajů je právním podkladem, pokud se váš souhlas pro takové zpracování vztahuje, čl. 6 odst.1 a) GDPR. Pro pořízení údajů spojených se souhlasem může představovat právní podklad čl. 13 odst.3 GDPR. Také pro zpracování údajů mimo rozsah vašeho souhlasu může existovat právní podklad, například pokud je takový nutný pro hájení úkolu ležícího ve veřejném zájmu (čl. 6 odst.1 e) GDPR) nebo k hájení oprávněných, protichůdných zájmů postiženého převažující zájmy zpracovatele dat (čl. 6 odst.1 f) GDPR).