Ochrana údajů

 1. Všeobecně

 2. Vymezení pojmů

 3. Oblast použití a příslušné dozorčí úřady

 4. Pořízení údajů a účelová vazba (rozsah použití)

 5. Zprostředkování údajů

 6. Zpracování smluvních údajů

 7. Úschova údajů

 8. Vaše práva jako osoby dotčené opatřeními zpracováním údajů

 9. Osoba pověřená ochranou údajů

 10. Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

 11. Dodržování národních specifik

 

 

 1. Všeobecně

  I. Všeobecné pokyny k tomuto prohlášení o ochraně údajů; naše kontaktní údaje

  Účel tohoto prohlášení našeho podniku o ochraně údajů („POU“),firmy Ticketbande B. V. (zároveň „zodpovědná osoba“ ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů, jednotlivě Nařízení EU 2016/679 z 27. 4. 2016 – „GDPR“),spočívá především v tom, objasnit vám jako osobě dotčené opatřeními zpracování údajů transparentním, jednoduchým a srozumitelným způsobem mj. to:

  - jaké údaje sbíráme, jak a proč se tak děje;

  - jak s vašimi údaji zacházíme, popř. také se zapojením třetích osob;

  - na jaké skutkové podstaty se GDPR vztahuje;

  - jaká práva a možnosti spolupůsobení máte ve vztahu k vašim údajům a jejich použití;

  - jaká práva máme a jaký mohou mít vliv na vaše práva.


  Naše kontaktní údaje jsou následující:

  Ticketbande B.V.
  Heerlenseweg 21
  Nizozemí
  6371 HP Landgraaf

  Ředitel: Frank Laurini
  Email: contact@ticketbande.nl">contact@ticketbande.nl

  II. Pojmy práva na ochranu údajů

  V právu na ochranu údajů, jakož i při relevantním uplatňování právní ochrany údajů se někdy používají pojmy, které nejsou samozřejmé a/nebo ještě nepronikly do běžného jazyka tak, že by se mohla u každého předpokládat samozřejmá znalost příslušného významu slova. Z tohoto důvodu jsme v odstavci B. (Vymezení pojmů) blíže vysvětlili několik obzvláště často vyskytujících se pojmů.

  III. Naše sebepojetí ve věci ochrany údajů

  Ochrana údajů je pro nás důležitým požadavkem, a pomocí různých opatření se staráme o to, aby vaše údaje byly u nás v dobrých rukou. Nařízením GDPR stanovené zásady jsou zároveň také našimi vlastními principy při zacházení s vašimi údaji. K tomu patří v neposlední řadě požadavek vazby a minimalizace účelu údajů. V této souvislosti se u vás (nebo popř. u třetích osob) pravidelně dotazujeme pouze na minimum údajů, které je pro nás nutné, abychom s vámi podle uznaných zásad pečlivosti obchodníka/obvyklých obchodních zvyklostí mohli vytvořit obchodní/zákaznický vztah a mohli vám nabídnout excelentní servis. Tato zásada povinnosti u nás pokračuje na úrovni zaměstnanců, tzn., že k osobním údajům mají zásadně přístup pouze ti zaměstnanci, kteří je bezpodmínečně potřebují k provedení jim převedené činnosti. Zároveň ukládáme údaje pouze tak dlouho, jak je to pro výše jmenované účely nutné, v případě, že ze zákonných předpisů nevyplývají delší lhůty pro úschovu. Dalším stavebním kamenem našeho systému ochrany údajů je technické vybavení a organizace.  Pomocí aktuálních zařízení na zpracování údajů, ostatních technických opatření a popř. zapojením externích odborných firem se staráme o to, aby byla uvnitř podniku zajištěna vysoká míra bezpečnosti údajů (mj. nasazením techniky kódování údajů) a aby bylo pokud možno vyloučeno riziko nepovolaného cizího přístupu. Zároveň jsou údaje ukládány tak, aby byly kdykoliv snadno vyhledatelné a v případě naléhavé potřeby byly znovu obnovitelné.  Vedle oprávněnosti získání je naší snahou učinit předmětem našeho zpracování údajů pouze správné údaje, takže rádi zachytíme odkazy na aktualizaci z vaší strany.

  IV. Právní podklady

  Zpracování údajů provádíme především na základě nařízení GDPR, jakož i spolkového zákona na ochranu údajů („BDSG“),jakož i ostatních popř. příslušných předpisů unijního práva i národního práva v oblasti ochrany osobních údajů, kam mohou patřit mj. také pracovněprávní a ostatní zvláštní zákonná nařízení. Abychom jmenovali příklad: konkrétní právní podklad například pro získání vašich údajů pro určité účely může být v případě vašeho příslušného účinného souhlasu čl. 6 (1) a) GDPR.


 2. Vymezení pojmů

  Zpracovatel zakázky: místo, které zpracovává osobní údaje z pověření jiné osoby (jmenovitě zodpovědné osoby za takové údaje),například výpočetní středisko.

  BDSG: spolkový zákon v oblasti ochrany osobních údajů, vydaný 30. 06. 2017 a GDPR vstoupivší v platnost 25. 05. 2018.

  Oprávněný zájem: oprávněný zájem může existovat jak ve vztahu k umožnění, tak i k vyvarování se zpracování údajů, podle perspektivy jednajícího (podnik) a dotčené osoby (fyzické osoby). Prakticky zpravidla záleží na tom, čí zájem v konkrétním postavení převažuje, přičemž do příslušného uvážení musí být zařazeno množství faktorů (druh údajů, situace před jejich získáním, účel použití atd.) za dodržování základních práv a svobod dotčené osoby.

  Dotčená osoba: ten, jehož údaje jsou předmětem procesu zpracování údajů, zde konkrétně: vy.

  Browser: počítačový program pro zobrazení webových stránek ve World Wide Web, takže druh uživatelského prostředí pro internetové aplikace. Známé příklady jsou Microsoft Edge, Mozilla Firefox nebo Google Chrome.

  Cookie: textová informace menšího formátu souboru, která je přes webový prohlížeč navštívené internetové stránky posílána na váš počítač (popř. jiný koncový přístroj používající internet) a tam je uložena. Vyhledáváte-li znovu tuto stránku, rozpozná se to na základě nastavených souborů cookies, čímž mohou být aktivovány např. přímo určené uživatelské preference (například jazykové nastavení) nebo mezistavy dřívějšího využívání (například nákupní košík internetového obchodu).

  Zpracování údajů: používání nebo sběr údajů v nejširším slova smyslu, jedno jestli automaticky nebo ne, jako je pořizování, shromažďování, organizace, třídění, ukládání, úprava nebo změna, načtení, zjišťování, používání, zveřejnění pomocí zprostředkování, rozšíření nebo jiná forma poskytnutí, porovnání nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení údajů.

  GDPR: nařízení Evropské unie (EU 2016/679) v oblasti ochrany údajů, vydané 27. 04. 2016 a platné od 25. 05. 2018 (s přímým účinkem také pro Německo).

  Poslední kontakt: posledním kontaktem s vámi rozumíme situaci, ve které mezi vámi a námi nevznikl smluvní poměr a déle než 3 (tři) měsíce jsme o vás již „neslyšeli“, přičemž se nejedná o akustický druh kontaktu, nýbrž je dostatečný jakýkoliv druh pro nás vnímatelného kontaktu mezi vámi a námi (například také pomocí emailu, dopisu nebo sms),aby mohla výše jmenovaná 3měsíční lhůta běžet znovu od začátku.

  Osobní údaje: všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; poslední uvedené je ten případ, kdy osoba může být zjištěna, přímo nebo nepřímo, především pomocí přiřazení k identifikaci jako jménu, identifikačnímu číslu, údajům o místě, online-identifikaci nebo k jedné nebo více zvláštním charakteristikám, kterou jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

  Osobní údaje zvláštní kategorie: takové osobní údaje, ze kterých vyplývá rasový a etnický původ, politické názory, náboženská přesvědčení a světonázor nebo příslušnost k odborové organizaci, rovněž genetické nebo biometrické údaje (s identifikační funkcí),údaje o zdravotním stavu nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace.

  Profilování: jakýkoliv druh automatického zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů fyzické osoby, především pro analýzu nebo předpověď aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních zálib, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa.

  Zodpovědná osoba: (také neveřejné) místo, které samo nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředku zpracování osobních údajů, zde konkrétně: my.

  Pokud je dále řeč o údajích, myslí se tím osobní údaje. Pojmy Evropská unie, EU a unie jsou použity ve stejném významu.

 3. Oblast použití a příslušné dozorčí úřady

  I. Platnost nezávisle na národnosti osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány 

  Předmětem nařízení ochrany údajů je obvykle ochrana fyzických osob a jejich osobních údajů. Tak si počínají také centrální příslušné zákony, nařízení GDPR a spolkový zákon na ochranu údajů („BDSG“),kterým my jako mezinárodní podnik (v právu na ochranu osobních údajů se pravidelně používá „zodpovědná osoba“ nebo „zodpovědné místo“) samozřejmě podléháme. Do dneška není beze zbytku objasněna otázka, v jakém rozsahu mohou také právnické osoby využívat právní ochranu údajů vůči podnikům zpracovávajícím údaje. Preventivně a ve smyslu přehledu ochrany osobních údajů, kam patří také vymezení práva volby v souvislosti se svobodou informací z vaší strany, zacházíme s právnickými osobami v každém případě jako s fyzickými osobami, pokud je dotčen jejich osobní obsah. To je např. případ, kdy se jedná o fyzickou osobu stojící za právnickou osobou, která také při jednání týkající se podnikových záležitostí vystupuje rozpoznatelným způsobem jako fyzická osoba. Jsme vázáni zde popsanými (a dalšími) zákonnými požadavky ochrany údajů nejen k německým dotčeným osobám nebo příslušníkům členských států EU, nýbrž ke všem osobám jedno jaké (nebo vůbec existující) státní příslušnosti, v jejichž souvislosti příslušně jednáme v souvislosti se zpracováním údajů v EU (nebo necháváme provádět),a sice i tehdy, pokud vlastní zpracování probíhá mimo EU.

  II. Příslušné (dozorčí) úřady

  Sídlo našeho podniku se nachází v Nizozemí, Landgraaf. Primárně je za dozor nad našim dodržováním povinností ochrany údajů zodpovědný následující dozorčí úřad:

  Pověřený zemský úřad pro ochranu údajů a svobodu informací v Nizozemí, pan Aleid Wolfsen, Cherman of Autoriteit Persoonsgegevens,Bezuidenhoutseweg 30, NL 2509 AJ Den Haag, telefon: +31-70-8888500, fax: +31-70-8888501, email:  info@autoriteitpersoonsgegevens.nl">info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Jelikož vyvíjíme podnikatelské aktivity také mimo (spolkovou) zemi našeho sídla, mohly by být příslušné také ještě jiné úřady pro posouzení našeho chování týkajícího se ochrany údajů; toto se řídí příslušnými kompetenčními předpisy příslušných spolkových zemí.  To samé platí v případě, pokud vyvíjíme aktivity na ochranu údajů v zahraničí, pro tamější úřady.


 4. Pořízení údajů a účelová vazba (rozsah použití)

  I. Druh pořízení údajů

  Pořízení údajů je prvním krokem a zároveň částečným úsekem zpracování údajů. Je přípustné (oprávněné) pouze tehdy, pokud jsou splněny zákonné požadavky (především GDPR a BDSG),které jsou kladeny na opatření tohoto druhu. V praxi našeho podniku můžeme jmenovitě doložit následující čtyři situace pořízení údajů (jakož i jejich další zpracování):

  (a) existuje (v daném případě výslovný) souhlas;

  (b) opatření je nutné buď pro splnění smlouvy s vámi, nebo pro provedení předsmluvních opatření, která jsou provedena na vaši poptávku;

  (c) opatření je nutné pro splnění právních závazků na naší straně (např. zákonné povinnosti úschovy);

  (d) v náš prospěch existuje oprávněný zájem, který v jednotlivém případě převažuje nad vašimi zájmy, právy atd. týkajících se ochrany údajů.

  V naší praxi dochází jmenovitě k následně blíže popsaným druhům pořízení:

   1. Pořízení u vás („dotčené osoby“)

    Údaje relevantní pro účely našeho podnikání pořizujeme zpravidla přímo u vás, přičemž k tomu může dojít různými způsoby:

    - kontaktujete nás pomocí kontaktního formuláře na naší webové stránce, kde musí být zadány určité základní údaje;

    - obrátíte se na nás jiným způsobem, např. s poptávkou k nějakému produktu a přejete si k němu bližší informace, které vám máme zprostředkovat na vaši adresu;

    - poskytnete nám k dispozici údaje z vlastní iniciativy – jedno jakým způsobem komunikace, například abyste od nás dostali individuální nabídku nebo nám už navrhli uzavření smlouvy;

    - kontaktujeme vás – v rámci přípustnosti podle práva hospodářské soutěže (např. na nějaké informační akci),ze které vyplývá obchodní případ, k jehož vyřízení/dalšímu zpracování vás prosíme, abyste nám dali k dispozici určité údaje. 

    Za výše uvedené procesy považujeme zpravidla takové, při kterých buď existuje (minimálně mlčky) souhlas z vaší strany, anebo je zpracování údajů následkem poptávky obsahující údaje, která vychází od vás. Váš souhlas není vázaný na určitou formu. Máme ovšem povinnost dokázat, že souhlas z vaší strany byl skutečně ve vztahu ke zpracování údajů na bázi souhlasu předložen, toto se ale nedá přímo zdokumentovat v každé komunikační situaci (příklad: telefonický rozhovor),může se stát, že se po takovéto události u vás ještě jednou ohlásíme a poprosíme vás o formální zpětné potvrzení vašeho souhlasu.

   2. Pořízení u třetích osob

    Výjimečně pořizujeme údaje k vaší osobě (také) u třetích osob, přičemž je to, pokud jste k tomu neudělili žádný souhlas, přípustné pouze při existenci oprávněného zájmu z naší strany nebo v případě existence zákonné výjimečné konstelace. Takový zájem může být například (v náš prospěch),když se jedná o obchod s vámi, ve kterém máme/bychom měli povinnost rozsáhlého plnění předem, a za účelem odhadu s tím spojeného rizika bychom dotazovali posouzení vaší bonity u příslušného nabízejícího (jako například u firmy Creditreform). V případě potřeby bychom se informovali také nahlédnutím do veřejných registrů a do všeobecně přístupných (veřejných) zdrojů (např. www.Bundesanzeiger.de),což by spadalo do oblasti pořizování informací u třetích osob a příslušných kompetenčních předpokladů. Tímto způsobem získané údaje nevedou v našem podniku ovšem nikdy k automatickému rozhodovacímu procesu, ovšem tyto mají pouze rozšiřovat základ vlastního rozhodovacího procesu. Pořídíme-li údaje o vás u třetí osoby, budeme vás o tom podle zákonných požadavků podle povahy a rozsahu informovat, a sice nejpozději do jednoho měsíce po pořízení takto získaných údajů. Naše výše jmenovaná informační povinnost může ve zvláštních výjimečných případech odpadnout, např. tehdy, pokud by její splnění bylo spojeno s nepřiměřenými náklady.

   3. Automatický sběr dat

    Při každém přístupu k obsahu našich webových stránek jsou údaje průběžně ukládány, které možná připouští identifikaci. Následující údaje jsou ukládány při každém vyvolání stránky www.ticketbande.de: datum a čas vyvolání, jméno vyvolávající internetové služby, vyvolávající zdroj a použité akce/dotazy, které klient učinil, přenášené množství dat, hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné, IP-adresa vyvolávajícího počítače, poslední pouze tehdy, když se jedná o smlouvu uskutečněnou prostřednictvím sítě. Uložené údaje jsou pořizovány vedle dokumentace smluvních kódů za účelem statistického vyhodnocování využívání webové stránky a jsou anonymně shrnovány. Dále se používají k odvrácení, popř. analýze zásahů do nabídky na webu. Popř. dojde-li v souvislosti s vaším využíváním naší webové stránky také k použití cookies, přičemž jsme pro vás přímo na webové stránce připravili příslušný odkaz a vyžadujeme váš souhlas, jehož udělení (samozřejmě) záleží pouze na vás. Naše webová stránka používá především cookies pro preferovaný jazyk, preferovanou měnu, jakož i preferovanou zemi. Můžete si váš prohlížeč nastavit také tak (bližší informace k tomu naleznete v menu „nápověda“),že všechny cookies (a tím automaticky také jakákoliv naše webová stránka) budou blokovány nebo alternativně vždy proběhne odkaz, než se cookies nastaví. V takovém případě se ovšem může stát, že již nebudete moci využívat naši webovou stránku v plném rozsahu a/nebo pouze se značným zpožděním a nebudou již k dispozici uživatelsky specifická přednastavení pro pohodlnější využívání (např. správné nastavení jazyka). Jednou nastavené cookies můžete ostatně za pomocí vašeho prohlížeče sami opět vymazat. Také nástroje přenosu a analýz používají cookies. Také my takové cookies používáme. Především používáme následující nástroje přenosu a analýz:

    Google Analytics

    Služba webové analýzy společnosti Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jako „Google“). V této souvislosti jsou vytvářeny pseudo-uživatelské profily a jsou používány cookies (viz níže pod číslem 4). Pomocí cookie vytvořené informace o vašem používání této webové stránky, jako typ/verze prohlížeče, použitý provozní systém, adresa URL-odkazovače (předchozí navštívená stránka),hostitelské jméno přístupového počítače (IP-adresa),čas serverového požadavku, jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Tyto údaje jsou vyhodnocovány za účelem zjištění, jak jsou stránky využívány. Vyhodnocení je vydáváno v podobě zpráv o aktivitách, které jsou pak opět základem pro výzkum trhu. Tyto údaje jsou pak předávány třetím osobám, pokud je to přípustné nebo nutné. Vaše IP-adresa zůstává ovšem anonymní a nebude spojována s dalšími údaji společnosti Google. Dále můžete instalaci cookies zabránit příslušným nastavením prohlížečového software; ovšem poukazujeme na to, že v takovémto případě nebudou moci být v plném rozsahu využívány veškeré funkce této webové stránky. Dále můžete sběru údajů vytvořených soubory cookies a vztahujících se k vašemu využívání webové stránky (včetně vaší IP-adresy),jakož i zpracování těchto údajů společností Google, tak, že si stáhnete a nainstalujete „browser-add-on“ (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Alternativně k „browser-add-on“, především u prohlížečů na mobilních koncových přístrojích, můžete také zabránit sběru pomocí Google Analytics, přičemž kliknete na tento odkaz. Nastaví se soubor „opt-out-cookie“, který zabrání budoucímu sběru údajů při návštěvě této webové stránky. „Opt-out-cookie“ platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a bude uložen ve vašem přístroji. Smažete-li cookies ve vašem prohlížeči, musíte „opt-out-cookie“ nastavit znovu. Další informace k ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete například v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de).

    Google Adwords Conversion Tracking

    Abychom mohli využívání našich webových stránek statisticky zachytit a vyhodnotit za účelem optimalizace našich webových stránek, používáme také Google Conversion Tracking. Přitom bude na vašem počítači nastaven soubor cookie od Google Adwords, pokud jste se na naši webovou stránku dostali přes reklamu na Google. Po 30 dnech ztrácí tento soubor cookies svou platnost a neslouží k osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité stránky webové stránky zákazníka Adwords a soubor cookie ještě nevypršel, může společnost Google i zákazník rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a že byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník Adwords obdrží jiný soubor cookie. Cookies tak nemohou být vysledovány přes webové stránky zákazníků Adwords. Pomocí Conversion-Cookies získané informace slouží k vystavení Conversion-statistik pro zákazníky Adwords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci Adwords se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrovány na stránku s tagem „Conversion-Tracking“. Nedostanou ovšem žádné informace, podle kterých by se dal uživatel osobně identifikovat. Pokud se nechcete účastnit Tracking postupu, můžete také odmítnout potřebné nastavení cookies – například pomocí nastavení prohlížeče, který automatické nastavení cookies všeobecně deaktivuje. Můžete také deaktivovat cookies pro Conversion-Tracking, přičemž váš prohlížeč nastavíte tak, že cookies domény „www.googleadservices.com“ budou blokovány. Poučení o ochraně dat společnosti Google k Conversion-Tracking naleznete zde  (https://services.google.com/sitestats/de.html).

    Social Media

    Také my používáme sociální sítě, abychom naši kancelář učinili známější. Je za tím reklamní účel, který následujeme. Zodpovědnost za provoz ve shodě s ochranou osobních údajů má vždy nabízející příslušné služby. Tyto služby jsme na naší webové stránce zahrnuli do tzv. „dvojkliku“, abychom chránili vaše údaje.

    Facebook

    Na naší webové stránce používáme plugin Facebooku, abychom jeho využívání učinili osobnější. Používáme příslušné tlačítko jako nabídku Facebooku. Pokud vyvoláte stránku, na které se vyskytuje naše reklama, která je takovým pluginem vybavená, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah tohoto pluginu bude zprostředkován přímo Facebookem na vámi používaný prohlížeč a tímto bude navázaný na webovou stránku. Facebook obdrží informaci, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku s naší reklamou. Tento proces proběhne tehdy, když nemáte žádný účet na Facebooku nebo ho máte a nejste přihlášeni. Tato informace včetně vaší IP-adresy z vašeho prohlížeče bude zprostředkována přímo na server Facebooku v USA a tam bude uložena. Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook návštěvu našich stránek přiřadit přímo k vašemu účtu. Pokud jste v interakci s pluginem, přičemž například zmáčknete tlačítko „like“ nebo „sdílet“, bude tato informace rovněž předána na server Facebooku. Tam proběhne uložení. Facebook zveřejní tuto informaci a vašim přátelům na Facebooku se tento proces ukáže. Facebook používá tyto informace za účelem reklamy, výzkumu trhu a kvůli požadovanému uspořádání stránek Facebooku. Za tímto účelem vytváří Facebook zájmové a vztažené profily, aby vyhodnotili například vaše využívání webové stránky s ohledem na reklamy, na které jste klikli a tyto informace jako reklamu navrhnou ostatním uživatelům, jejichž profily jsou podobné. Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval údaje nasbírané pomocí naší reklamy k vašemu účtu na Facebooku, máte možnost se před návštěvou našich stránek z Facebooku odhlásit. Účel a rozsah pořízení údajů a další zpracování a využívání údajů Facebookem, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vaší privátní sféry jsou uvedeny v pokynech pro ochranu osobních údajů Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/)

   4.  Nepořizování zvláštních údajů

    Osobní údaje zvláštních kategorií (viz výše odstavec B) nebudou námi pořizovány, a nevyžadujeme k tomu také žádný výslovný souhlas z vaší strany (například „do zásoby“).

  II. Účelová vazba (rozsah použití),druh pořizovaných údajů

  1. Hlavní účely

   Pokud pořizujeme údaje, děje se tak zásadně pouze pro operativní účely našeho podniku, především zajištění:

   - řádného přijetí jako zadání zakázek (jakéhokoli právního druhu),včetně jejich realizace;

   - možnosti vystavovat cenové návrhy, nabídky apod.;

   - vytváření a proveditelnosti smluv spolu s realizací jejich platby a zaslání;

   - plnění (schopnost plnění) ve vztahu k zákonným povinnostem (popř. také povinnosti ze záruky) a eventuálně existující smluvní záruky nebo také jejich uplatnění vůči třetím osobám (např. našim dodavatelům);

   - (eventuálně také soudní) sledovatelnosti a prosazení / prosaditelnosti nároků vůči zákazníkovi, jakož i obhajoby vůči nárokům, které vůči nám budou uplatňovány;

   - zajištění zákaznického servisu na vysoké úrovni, který v případě potřeby zákazníky různými způsoby kontaktuje a podporuje a přitom vyhoví jejich vysokým očekáváním.

  2. Vedlejší účely

   Kromě toho se může stát, že vaše údaje budou použity pro vedlejší účely našeho podniku, např. pro:

   - zjišťování spokojenosti našich zákazníků s našimi produkty / službami (včetně webových stránek);

   - zlepšování našich produktů a služeb (včetně webových stránek);

   - umožnění rozvoje nabídek pro zákazníka na míru;

   - poskytnutí podpory / (popř.) mimořádného jednání pro naše produkty / našeho servisu nad rámec záručních lhůt;

   Vzhledem k pořízení/využívání údajů pro takové vedlejší účely (zvláště tehdy, jedná-li se o přímou reklamu) vám mohou ve srovnání s operativními hlavními účely příslušet další práva, a sice také tehdy, když jste s pořízením údajů výslovně souhlasili. Podrobnosti k tomu naleznete (mj.) v odstavci H XI.

  3. Změna účelu

   Chceme-li vaše údaje zpracovávat za jiným účelem, než na kterém se zakládalo jejich pořízení, a nemáme-li k tomu z vaší strany souhlas, děláme to pouze tehdy, když je aktuální účel slučitelný s původním účelem.Přitom provádíme rozsáhlé uvážení zájmů, které mimo jiné zohledňuje následující: kontext tehdejšího pořízení, míru souvislosti mezi tehdejším účelem pořízení a aktuálním účelem zpracování, druh (citlivost) údajů a následky dalšího zpracování pro vás, jakož i existenci záruk doprovázejících zpracování (např. zakódování).

  4. Druh pořizovaných, popř. ukládaných údajů

   Jako námi pořizované a poté ukládané údaje (druhy údajů) přichází v úvahu především následující: vaše jméno, vaše adresa, vaše datum narození, popř. (především u komerčních zákazníků) vaše povolání nebo obor, ve kterém jste činní, vaše (ostatní) údaje pro jednodušší navázání kontaktu (např. email a/nebo telefon a/nebo fax),popř. vaše bankovní spojení, popř. dodatečně určité údaje vašeho podniku (jako například identifikační čísla podniku, číslo v obchodním rejstříku, daňová identifikační čísla, poměry vedení společnosti) nebo také vlastní poznatky po provedeném pořízení údajů, jako např. historie vašich objednávek u nás a příslušné chování při placení, stížnosti, uplatňování práv ze záruky atd., možná potřeba dalších produktů apod.


 5. Zprostředkování údajů

  Zásadně nezprostředkováváme údaje třetím osobám, pouze pokud by to bylo nutné pro:

  - splnění operativních hlavních i vedlejších účelů, přičemž se takové zprostředkování omezuje na podniky, které jsou s námi spojeny (mateřská společnost, dceřiné a sesterské společnosti, takže společnosti, které kontrolujeme buď my, nebo které kontrolují nás nebo jsou s námi pod kontrolou třetí osoby) nebo ostatní podniky, pokud jsme s nimi smluvně spojeni, abychom mohli plnit operativní účely vůči vám (např. subdodavatelé, spedice, zasilatelé);

  - odsouhlasení s našimi (externími) poradci v ohledu daňovém, provozně-hospodářském a právním, přičemž se zde zpravidla jedná o osoby, které v rámci svého profesního postavení podléhají ze zákona povinnosti zachování mlčenlivosti;

  - realizace platebního styku, ať už jsme přitom platící strana nebo strana, které se má platit;

  - umožnění posouzení (především) finančního rizika zamýšleného nebo právě uzavřeného, ale ještě ne zcela zrealizovaného právního úkonu ve vztahu k různým vlastnostem (budoucího) smluvního partnera, např. jeho bonity, likvidity, platební historie apod.;

  - plnění veřejnoprávních povinností, například na příslušnou žádost úřadu na základě příslušného zákonného ustanovení.

 6. Zpracování smluvních údajů

  Probíhá spolupráce se zpracovatelem zakázky. Zpracovatelé smluvních dat jsou našimi garančními smlouvami vázáni na naše podnikové směrnice.

 7. Úschova údajů

  Podle zásady omezování úschovy ukládáme vaše údaje v principu pouze tak dlouho, jak je to nutné pro účely, které pro vás zpracováváme/které jsme pro vás zpracovávali. Jestliže například po smluvní fázi navázání kontaktu s vámi již kontakt nebyl zrealizován, a není žádný výhled, že se to tak v dohledné době ještě dodatečně stane, neexistuje v každém případě po uplynutí promlčecí lhůty, do které by mohly spadat možné nároky – příslušející jedno jaké straně - z eventuálních předsmluvních závazkových vztahů, žádný operativní zájem o úschovu.  V některých situacích může takový zájem o úschovu v ještě kratší době propadnout. Ovšem můžeme být na základě zákonných předpisů – na které nemáme samozřejmě žádný vliv – nuceni k tomu, údaje uschovávat déle, než bychom to sami považovali za nutné. Takovéto lhůty pro úschovu vyplývají především z obchodněprávních a daňověprávních, částečně také z pracovněprávních nebo jiných speciálních zákonných předpisů, podle kterých například každý obchodní dopis, jedno jestli doručený nebo odeslaný, (od jeho data) musí být uschován po dobu 6 let. To může mj. ovlivnit váš nárok na výmaz, tento jmenovitě posunout o určitý časový úsek nebo ho odstupňovat na nárok na omezení. Blíže k tomu v odstavci H VI. (dole).

 8. Vaše práva jako osoby dotčené opatřeními zpracováním údajů

  I. Všeobecně

  1. Žádný konečný výčet vašich práv v rámci této POU, neformálnost

   Z důvodů lepší čitelnosti jsme dále neuváděli všechna možná nebo skutečně příslušející práva až do posledního detailu, navíc se také až pak ukáže, jaké případy mohou prakticky vzniknout pro náš podnik, popř. pro vás jako dotčenou stranu námi prováděným zpracováním údajů. Toto znázornění nemá proto žádný konečný charakter s ohledem na vám příslušející práva, nýbrž bude doplněno (jmenovitě v okrajových oblastech) zákonem GDPR a dalšími popř. příslušnými zákony. Pro uplatnění vašich práv není nutná žádná zvláštní forma, může proběhnout např. také telefonicky nebo emailem. 

  2. Lhůty pro naši reakci na hájení práv

   V případě, že budete uplatňovat práva tohoto odstavce H, budeme vás neprodleně, nejpozději ovšem – s výhradou následující věty – během jednoho měsíce od příchodu vaší žádosti informovat o tom, jaké to bude mít ve vašem konkrétním případě následky (především jaké právní následky se tím popř. způsobí). Zakládá-li se vaše žádost na komplexní skutkové podstatě a jsme-li zároveň konfrontováni množstvím žádostí, jsme oprávněni obsahově reagovat ve lhůtě 3 měsíců, přičemž vám takovéto zpoždění oznámíme a zdůvodníme ještě během výše jmenované měsíční lhůty. Během jednoho měsíce musíme také reagovat s odůvodněním, pokud ve vaší žádosti nebudeme podnikat žádné kroky.

  3. Náklady

   Informace k vašim právům, hájení dalších informačních povinností, jakož k provedeným opatřením k prosazení vašich práv jsou pro vás zdarma. V případě evidentně neodůvodněných nebo (především četných) excesívních žádostí jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek za správní náklady s tím spojené nebo zpracování žádosti odmítnout.

  4. Kontaktní údaje pro uplatnění vašich práv

   Veškerá práva popsaná v tomto odstavci H – s výjimkou práva na podání námitky – musí být uplatňována vůči nám. Níže uvádíme ještě jednou naše kontaktní údaje:

   Ticketbande B.V.
   Heerlenseweg 21
   Nizozemí
   6371 HP Landgraaf

   email: contact@ticketbande.nl">contact@ticketbande.nl


  II. Právo na informace

  Máte právo od nás obdržet informaci, zda zpracováváme osobní údaje vztahující se k vaší osobě. Je-li to ten případ, vztahuje se informace mj. také na to:

  (a) jaký druh údajů se zpracovává a za jakým účelem se to děje;

  (b) komu jsou údaje popř. předávány (a jaké popř. potřebné záruky byly odevzdány například při zainteresování třetí země pro zacházení s vašimi údaji ve shodě s právem na ochranu osobních údajů ze strany příjemce);

  (c) trvání – nebo kritéria pro trvání – (plánovaného) ukládání těchto údajů;

  (d) popř. původ údajů (v případě pořízení údajů u třetích osob);

  (e) popř. věrohodné informace o použité (systémové) logice, jakož i dosah a plánované důsledky zpracování údajů pro vás, v případě, že byly předmětem automatického rozhodovacího procesu.

  O těchto informacích od nás dostanete kopii, u elektronické žádosti z vaší strany v elektronické formě (tzn. v běžném elektronickém formátu). Za další kopie můžeme požadovat přiměřený poplatek spojený s našimi správními náklady.


  III. Právo na odvolání týkající se vámi uděleného souhlasu

  Máte právo v jakémkoli okamžiku odvolat již jednou udělený souhlas. Takovéto odvolání ponechává nedotčenou zákonnost zpracování údajů založených na souhlasu před okamžikem odvolání, zapříčiňuje ale, že v budoucnosti již nesmíme provádět žádné aktivity týkající se vašich údajů, v případě, že mezitím odvolaný souhlas představoval jediný právní podklad. To ale není případ, pokud máme, co se týče údajů ještě povinnost úschovy. Odvolání nemá předepsanou formu a je možné v jakékoliv formě, i v takové, ve které jste předtím udělili svůj souhlas.


  IV. Právo na nápravu

  Máte právo po nás požadovat neprodleně nápravu nesprávných osobních údajů. Se zohledněním účelů zpracování máte dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – také prostřednictvím doplňujícího prohlášení. Byly-li vaše údaje zveřejněny třetí osobě, sdělíme jim nápravu údajů, v případě, že to není nemožné nebo nebude-li to spojeno s nepřiměřenými náklady. Na vaše požádání vám sdělíme výše uvedené třetí osoby.


  V. Právo na výmaz (také tzv. „právo na zapomnění“)

  1. Nárok na výmaz

   Můžete – přednostně před výjimkami uvedenými v tomto pododstavci 3. - na nás požadovat, abychom vaše osobní údaje neprodleně vymazali, pokud:

   (a) tyto (především jejich další úschova) ve vztahu k účelu pořízení už nejsou nadále potřeba;

   (b) jste odvolali váš souhlas se zpracováním údajů založených na udělení vašeho souhlasu;

   (c) odporují dalšímu zpracování;

   (d) zpracování údajů bylo protiprávní;

   (e) vymazání je nutné, aby byla splněna právní povinnost podle unijního nebo národního práva;

   (f) údaje byly získány od dítěte (věk méně než 16 let) ve vztahu k službám informační společnosti, přitom se tím v této souvislosti rozumí zpravidla služba provedená za úplatu, která probíhá způsobem prodeje na dálku (tzn. bez přímého – fyzického kontaktu zúčastněných stran) a na individuální odvolání.

   V případě výmazu vašich údajů zpravidla vycházíme z toho, že jste srozuměni s tím, že vaše jméno uvedeme do našeho seznamu osob, které už nechtějí být námi (nadále) kontaktováni. Tím minimalizujeme šanci, že budete v budoucnosti ještě kontaktováni, například pokud vaše údaje v jiné souvislosti by měly být opětovně zachyceny. Pokud si to nepřejete, prosíme vás o příslušné sdělení. 

  2. Další práva při zveřejnění vašich údajů a zúčastnění třetích osob

   Pokud bychom měli zveřejnit údaje, na které se vztahuje vaše žádost o výmaz, přijmeme (se zohledněním dostupných technologií a implementačních nákladů) přiměřená opatření, abychom se postarali o to, aby byly zodpovědné osoby ve vztahu k těmto údajům informovány o tom, že požadujeme výmaz údajů (včetně odkazů a jejich kopií). Byly-li vaše údaje zveřejněny třetím osobám (jiným způsobem),sdělíme jim výmaz dat, v případě, že to není nemožné nebo nebude-li to spojeno s nepřiměřenými náklady. Na vaši žádost vám sdělíme výše jmenované třetí osoby.

  3. Výjimky z nároku navýmaz

   Nárok na výmaz vám nepřísluší, popř. také pouze přechodně – především pokud je zpracování údajů nutné:

   (i) k výkonu práva na vyjádření názoru a informace;

   (ii) ke splnění našich právních závazků podle unijního práva nebo národního práva (může to být například zákonná lhůta pro úschovu [před jejím uplynutím]);

   (iii) k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo když

   (iv) v případě vašeho odvolání ve smyslu výše (odstavec III) neexistuje žádný jiný právní podklad pro zpracování údajů;

   (v) v případě vaší námitky ve smyslu výše (odstavec V. 1. c) existují za prvé přednostní oprávněné důvody pro zpracování údajů a za druhé se vaše námitka neřídí proti přímé reklamě, a tím popř. s ní souvisejícímu profilování (poslední jmenované – přímá reklama, k ní vztažené profilování - vždy máte nárok na výmaz).

  4. Práva analogická s právem na výmaz

   Pokud vám nepřísluší žádný nárok na výmaz (v každém případě přechodně),můžete nicméně mít nárok na omezení (dalšího) zpracování údajů námi. Blíže k tomu v bezprostředně následujícím odstavci VI.


  VI. Právo na omezení zpracování 

  Pokud jsme údaje získali protiprávně a vám proto přísluší (vlastně) nárok na výmaz, můžete po nás namísto takového výmazu požadovat, abychom zpracování údajů omezili. To samé platí pro právoplatně pořízené údaje v případě mezitímního vyřízení účelu na naší straně, potřebujete ovšem údaje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Vznesli-li jste námitku proti příslušnému zpracování údajů (a tuto již nemusíme vyřizovat z toho důvodu, protože se vztahuje přímo proti přímé reklamě / k tomu vztaženému profilování) nebo popíráte-li správnost údajů, můžete po nás během příslušné fáze prověřování (zvážení zájmů v případě námitky, zkoumání údajů, zda jsou skutečně nesprávné) požadovat omezení využívání vašich údajů. To znamená, že takto omezené údaje (nehledě na jejich uložení ve speciálních případech veřejného zájmu) smíme zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob.

  Také bez vaší iniciativy omezujeme využívání vašich údajů ve výše jmenovaném rozsahu, pokud poslední kontakt s vámi (viz odstavec B) byl delší než časový úsek, který odpovídá 3 (třem) rokům plus zbytku daného roku, ve kterém k poslednímu kontaktu došlo. Popř. již existující stávající práva na omezení nebo výmaz k dřívějšímu okamžiku zůstávají tímto nedotčena.

  Proběhlo-li omezení údajů ve výše uvedeném smyslu a jejich odstranění je zatím nevyřízené (protože se např. mohlo zjistit, že údaje nejsou nesprávné),budeme vás o tomto kroku informovat. Byly-li údaje zveřejněny třetím osobám, sdělíme jim toho omezení údajů, v případě, že to není nemožné nebo nebude-li to spojeno s nepřiměřenými náklady. Na vaši žádost vám sdělíme výše jmenované třetí osoby.


  VII. Právo na přenos dat

  V případě, že vaše údaje na bázi vámi uděleného souhlasu nebo v rámci smluvního poměru zpracováváme automaticky, můžete na nás požadovat, abychom příslušný soubor dat uschovávali ve strukturované formě v běžném, strojově čitelném formátu, například abychom ho samotný mohli (a bez jakéhokoli našeho ovlivnění) předat dále na jinou osobu zodpovědnou za údaje. Pokud je to technicky proveditelné a neomezuje to práva dalších osob, můžete rovněž požadovat, abychom takový datový soubor předali dále na vámi vybranou osobu zodpovědnou za údaje (např. podnik, se kterým chcete uzavřít smlouvu). Nárok na výmaz ve váš prospěch, popř. dodatečně příslušející nebude požadavkem na přenos dat dotčen.


  VIII. Právo na informování v případě porušení údajů 

  Vznikne-li situace, ve které vám kvůli porušení ochrany údajů (např. tzv. havárie dat) podle povahy věcí vznikne vysoké riziko pro vaše osobní práva a svobody, tak nás o tom neprodleně informujte. Takováto informace obsahuje mj. údaje vaší kontaktní osoby v této záležitosti, jakož i pokyny k hrozícím následkům porušení, jakož i právě učiněná nebo zamýšlená opatření k omezení tohoto porušení. Takovéto informování neproběhne v případě, že jsme již dodatečně podnikli účinná opatření pro zamezení, že už nemůžeme ve výše uvedeném smyslu vycházet z vysokého rizika, v případě, že údaje – především pomocí technických opatření (např. zakódováním) – už byly předtím dostatečným způsobem zajištěny proti nepovolenému přístupu nebo by byly s informací spojeny nepřiměřené náklady (v takovém případě bychom nařídili veřejné oznámení nebo opatření s podobným účinkem).


  IX. Vaše právo, v souvislosti se zpracováním údajů nebýt podroben výhradně automatickému vyhledávacímu procesu

  V zásadě (tzn. nehledě na výjimečné případy) máte právo, nebýt podrobeni rozhodování spočívajícím výhradně na automatickém zpracování – včetně profilování, pokud by to způsobovalo vyvíjení právních účinků vůči vám nebo by vás to podobným způsobem omezovalo.


  X. Právo podat stížnost

  Kdykoliv si můžete na naše chování ve vztahu k zpracování údajů stěžovat u příslušného dozorčího úřadu (jmenovaného výše v odstavci C II). Samozřejmě si můžete stěžovat také nám a můžeme se pokusit společně vyřešit případně vzniklý problém.


  XI. Právo na podání námitky

  Pokud jsme vaše údaje zpracovali za účelem zachování našich oprávněných zájmů (nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu),můžete proti tomu kdykoliv podat námitku. Další zpracování námi je pak přípustné pouze (ještě),pokud prokážeme důvody pro zpracování, které jsou tak závažné, že převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud se vaše námitka vztahuje na využívání vašich údajů pro účely přímé reklamy / k tomu vztaženému profilování, nebudeme již (dále) používat / zpracovávat vaše údaje. Vaši námitku nám můžete zaslat v libovolné formě.

 9. Osoba pověřená ochranou údajů

  Pro náš podnik není žádná osoba pověřená ochranou údajů. V našem podniku je vaše kontaktní osoba pan Frank Laurini, kterého můžete kontaktovat ve všech otázkách týkajících se témat právní ochrany údajů v souvislosti s aktivitami našeho podniku. Podnik vám pomůže mj. také při efektivní ochraně vašich práv uvedených v odstavci H. vůči nám. Dále se kdykoliv můžete obrátit na další místa/oddělení našeho podniku, která vám budou nápomocná v případě vašich otázek týkajících se tématu ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje jsou:

  pan Frank Laurini
  c/o ePassage24 GmbH
  Andreasstrasse 21
  40213 Düsseldorf

 10. Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

  Toto prohlášení o ochraně údajů může být čas od času změněno, například proto, aby bylo upraveno podle příslušných/předepsaných aktuálních stavů v judikatuře k právu ochrany údajů, které k 25. 5. 2018 ještě nebyly známy/nedaly se předpokládat.  Eventuální změny budou oznámeny na naší webové stránce, přičemž změny obzvláště závažného druhu budou sděleny individuální formou (pravidelně emailem) všem zákazníkům/uživatelům/dodavatelům/jinak v relevantní formě sděleny dotčeným osobám, jejichž kontaktní údaje v příslušeném časovém okamžiku ještě máme k dispozici.

 11. Dodržování národních specifik

  Naše obchodní aktivity se odvíjí v mnoha zemích Evropy. Pokud by se stalo, že máme v zemi, ve které působí relevantní aktivity naší ochrany údajů, která je vaším domovem a která je zároveň členským státem Unie nebo EHP (kromě Švýcarska),podle tamějšího národního práva v jednotlivých bodech povinnost vyššího standardu právní ochrany údajů než podle GDPR, prosíme vás, abyste nás neprodleně informovali o druhu a rozsahu, jelikož těmto požadavkům chceme rovněž dostát, přičemž – toto pouze pro vysvětlení – také provádíme vlastní rešerše.